پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

پایگاه شخصی دکتر محمد حسن قدیری ابیانه

دکترای علوم استراتژیک با گرایش مدیریت استراتژیک، معمار پایه یک و عضو نظام مهندسی، مدیر انجمن نخبگان جهان اسلام، سفیرسابق در مکزیک و استرالیا

اطلاعیه : جهت عضویت و مطالعه مطالب، به آدرس ghadiri1404@ در تلگرام، بپیوندید
محمد حسین قدیری ابیانه
فیلم معرفی قدیری ابیانه در کادر زیر:
Loading
پیوندها
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی
محمد حسین قدیری ابیانه
آخرین نظرات

شنبه, ۱ آذر ۱۳۹۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ

۰

Il giudaismo in Italia
Lista degli ebrei influenti italiani

Il monopolio ebraico nei mass media in Italia

Ugo Stille
, nato Misha Kamenetzky, per anni direttore del Corriere della Sera è arrivato alla direzione del principale quotidiano nazionale, come ha scritto Gaetano Afeltra nel suo Corriere primo amore, “al seguito dell'esercito americano”.

“Lo stesso pseudonimo “Stille” era già stato usato da Giaime Pintor – scrive Pietro Sella – un comunista (fratello di Luigi Pintor) gravitante nella cellula giudeo-bolscevica organizzata alla Einaudi di Torino da Leone Ginzburg. Lo “Stille” ha di recente nominato direttore del supplemento illustrato del Corriere il correligionario Willy Molco già direttore di Gente, Novella 2000, Anna e Oggi. Alla direzione del popolare settimanale vi è ora un altro ebreo, Sandro Mayer”.

Fiamma Nirenstein
Fiamma Nirenstein

“Ogni ebreo nel mondo è un israeliano, anche se non ne è consapevole. Tutti coloro che non lo riconoscono fanno un grande sbaglio.”
[...]
moralmente parlando, non ci devono essere negoziati con Hamas [...]. Non puoi negoziare con cannibali, che mangiano esseri umani.”

Every Jew in the world is an Israeli even if he's not aware of it. Anyone who doesn't know it is making a big mistake.
[...] morally speaking, there mustn't be negotiations with Hamas [...]. You can't negotiate with cannibals, who eat human beings.


- Fiamma Nirenstein, Ha'aretz, 18 aprile 2008.

Willy Molco, recentemente scomparso, è stato negli ultimi anni il curatore della rassegna stampa di Rai Uno e – come ha sottolineato il quotidiano Libero all'indomani della sua morte – era ebreo praticante.

Oltre ad Arrigo Levi – per anni editorialista di spicco de La Stampa di Torino – non possiamo non ricordare:

 • Vittorio Orefice, per anni cronista parlamentare di Rai Uno,
 • Alain Elkann, ex genero di Gianni Agnelli, giornalista di Telemontecarlo, opinionista di Capital, docente di letteratura italiana alla Columbia University e consigliere dell'ex sottosegretario ai Beni Culturali on. Vittorio Sgarbi,
 • Silvia Kramar, giornalista di Canale 5,
 • Fiamma Nirenstein, esponente della destra sionista e collaboratrice de La Stampa, L'Indipendente, L'Europeo e Panorama, nonché responsabile dell'Istituto di Cultura Italiana in Israele,
 • Gad Eitan Lerner, nato a Beirut, ex dirigente di Lotta Continua, giornalista di Rai Tre e, dal 1993 vicedirettore de La Stampa. Direttore, per un brevissimo lasso di tempo, del telegiornale di Rai Uno poi passato alla Sette,
 • Clemente J. Mimun, giornalista di Canale 5 poi direttore del telegiornale di Rai Due attualmente passato alla direzione di Rai Uno,
 • Enrico Mentana, già giornalista di Rai Due poi direttore del telegiornale di Canale 5 e testimonial di alcuni spot a favore dell'8 per mille da devolvere alle Comunità Ebraiche,
 • Roberto Amen, popolare conduttore del telegiornale di Rai Due,
 • Monica Setta, giornalista de La 7 e collaboratrice del Corriere della Sera,
 • Sara Cuneo, giornalista di Canale 5,
 • Claudio Della Seta, giornalista di Canale 5
 • Gustavo Rosenfeld, capocronista alla radio,
 • Umbero Ottolenghi, giornalista di Rai Due,
 • Lidia Sacerdoti, vicedirettore di Rai Due (rete che ospita la rubrica Sorgente di Vita),
 • Alice Luzzato Fegiz, segretaria di redazione del T.G. di Rai Tre,
 • Giorgio Saba, giornalista di Rai Tre,
 • Emanuele Milano, vicedirettore della Rai poi direttore di TMC,
 • Carlo Momigliano, vicedirettore di Publitalia, concessionaria pubblicitaria del gruppo Fininvest
 • Emanuele Ascarelli e Daniel Toaff, della rubrica Sorgente di Vita.
 • Paolo Mieli, Ex direttore Corriere della Sera, ora presidente di RCS Libri.
 • Corrado Augias, giornalista di Repubblica, conduttore Rai Tre, parlamentare europeo con il PDS 1994-1999.
 • Loris Gai, inviato al telegiornale di Rai Uno.

Non si capisce com'è che gli ebrei che rappresentano lo 0,1 percento della popolazione occupano non solo i trust economici (maggiori banche, assicurazioni e aziende trust) ma pure tutte le maggiori testate giornalistiche e televisive.
 

Influenza Sionista nei media italiani

GIORNALISTI e SCRITTORI
SUSANNA TAMARO
– Scrittrice
ROBERTO SAVIANO
- Scrittore Gomorra (Di madre sefardita)
CORRADO AUGIAS
– Scrittore e giornalista Raitre
ARRIGO LEVI
- Giornalista
ENRICO MENTANA
- Giornalista e conduttore televisivo
CLEMENTE MIMUN
- Giornalista direttore Tg5. Tg1 Tg2
DAVID SASSOLI
– Giornalista Tg1
RAFFAELE GENAH
– Vicedirettore Tg1
MIRIAM MAFAI
– giornalista Repubblica
RENZO FOA
– Giornalista (figlio di Vittorio Foa) recentemente scomparso
RENATO MANNHEIMER
– Sondaggista di Porta a Porta
MARCO TARADASH
– Politico radicale e giornalista tv
ROBERTO AMEN
– Giornalista TG2

Bloggers, Comunità ebraica di Roma.

Pierpaolo Pinhas Punturello, Jonathan Pacifici, Fabio Perugia, Claudia De Benedetti, Angelo Pezzana, Stefano Gatti, Donatella Di Cesare, Ariel David, Maurizio Molinari


LUCIANO ONDER
– Giornalista TG2 trentatrè
LORENZO CREMONESI
– Giornalista Corsera
FURIO COLOMBO
– ex direttore Unità
IAS GAWRONSKI
– giornalista Mediaset e politico FI
GIANCARLO LEHNER –
giornalista Libero e parlamentare PDL
RICCARDO FRANCO LEVI
– Giornalista e parlamentare PD
GAD LERNER
– giornalista La7
SANDRO MAYER
– giornalista e direttore giornali gossip
MASSIMO DELLA SETA
- Tg5
MASSIMO RAVEL
tg3
ALICE WEBLOWSKY
tg5
FIAMMA NIRENSTEIN
- Giornalista parlamentare PDL
OLIVIERO BEHA
– giornalista polemista
PAOLO MIELI
– Direttore Corsera, storico, editorialista RCS
MAURIZIO MOLINARI
- giornalista inviato USA


ATTORI-REGISTI-SPETTACOLO

ALESSANDRO HABER
– attore
BARBARA CAPOTONDI –
attrice
MARCELLO CESENA
– attore
ALESSANDRO D’ALATRI
– regista
ARNOLDO FOA’
– attore
LUCA BARBARESCHI
– attore e politico (madre ebrea)
GEORGE EASTMAN
(Montefiori luca) – attore anni 70
JOELE DIX
(Ottolenghi Davide) – attore-comico zelig
RAUL CREMONA
– attore comico zelig
PAOLO HENDEL
– attore comico zelig
FRANCA VALERI
(vero cognome Norsa) - attrice
CLAUDIO AMENDOLA
– attore
CARLO CROCCOLO -
attore
ARIANNA DAVID
- Attrice ex Miss Italia
ROSSELLA FALK –
attrice
FRANCA FALDINI
– attrice (moglie di totò)
MARTA FLAVI
– conduttrice ed ex moglie di Costanzo
ROBERTO FAENZA
- regista
http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Taradash
“Marco Taradash (Livorno, 19 maggio 1950) è un giornalista e politico italiano...Figlio di un militare statunitense ebreo e di un'italiana.”

Tamaro: «Perché dico no ai falsi valori» - Corriere della Sera
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/09_Settembre/20/messina.shtml
«La famiglia di mia madre, Veneziani, era di origine ebraica. Io sono una lontana parente di Italo Svevo. Nessuna meraviglia quindi se ho ambientato la parte finale del romanzo nei luoghi, come Haifa e Cafarnao, che ho visitato per la prima volta in un lungo viaggio nei primi anni Ottanta.».

http://www.ecodelcinema.com/franca-valeri.htm
Franca Valeri 88 anni, nasce nel 1920 a Milano da una famiglia d'origine ebrea ma è da sempre romana d'adozione.”

http://www.twilightmusic.it/IT/artists.php?id=395&PHPSESSID=3c65418245dd4d9cd35f6 72965da9dc7
“Franca Valeri - pseudonimo di Franca Maria Norsa - (Milano, 31 luglio 1920)”

http://it.wikipedia.org/wiki/Marta_Flavi
“Marta Flavi (Roma, 9 aprile 1951) è una conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana.
Marta Flavi (vero nome Marta Fiorentino, il padre era di origini ebraiche) inizia la sua carriera su Quinta Rete, dove presenta L'ora dei ragazzi, primo contenitore di cartoni animati giapponesi tra cui ricordiamo Candy Candy, Jeeg Robot d'acciaio e Bia, la sfida della magia.
Il 7 giugno 1987 sposa il presentatore e giornalista Maurizio Costanzo. Il rapporto tra i due è breve e termina con un divorzio nel dicembre 1990.
Il programma che le dà maggiore fama è Agenzia matrimoniale, condotto su Canale 5 per ben sette anni, dal 1989 al 1996. Lo show è prodotto da Maurizio Costanzo con la "Fortuna Audiovisivi".”

Luca Barbareschi: ascoltate i vostri figli - DonnaModerna di Edgarda Ferri 30/11/2007
http://www.donnamoderna.com/succede/articolo/quelchesuccede/luca-barbareschi-ascoltate-i-vostri-figli.html
«Io sono di origine ebraica e, per istinto, prenderei tutto Israele e lo porterei qui da noi. In Israele le scuole sono durissime. Ci vai dopo due anni di guerra che ti hanno fatto diventare adulto, e i migliori sono premiati con impieghi di qualità e soddisfazione. Ha ragione Padoa Schioppa quando dice che alleviamo dei bamboccioni».

http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Amendola
“Claudio Amendola (Roma, 12 febbraio 1963) è un attore e conduttore televisivo italiano. (…)
Recentemente ha dichiarato le sue origini ebraiche al programma televisivo Matrix, cosa ai più sconosciuta. (…) un attore che non ha mai negato le sue simpatie per la sinistra progressista e comunista italiana.”1) Franco Bernabè - EBREO
L'origine dei cognomi - Bare
(...)
Bernabè: tutti questi cognomi hanno in comune la derivazione dal nome ormai desueto Barnabas di origine ebraica
(...)
Lapo Elkann ebreo.
Franco Bernabè - Wikipedia
TELECOM ITALIA
Amministratore Delegato ENI
LA7
Amministratore delegato ROTHSCHILD EUROPE
Membro Trilateral


2) John Jacob Philip Elkann - EBREO
Alain Elkann - Wikipedia
(...)
Ha origini religiose ebraiche

(...)


John Elkann - Wikipedia
FIAT
LA STAMPA
consiglio di amministrazione RCS
Membro Bilderberg
Vicepresidente Aspen Istitute
Banca Leonardo


3) Carlo De Benedetti - EBREO
Carlo De Benedetti - Wikipedia
(...)
Nato in una famiglia benestante ebraica,
(...)
LA REPUBBLICA
L'ESPRESSO
Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547 (ONLUS)


4) Antoine Bernheim - EBREO
La " vendetta " di Bernheim stupisce Parigi
(...)
Ebreo, figlio di un avvocato, Antoine Bernheim e' nato a Parigi nel 1924.
(...)

Assicurazioni Generali - Wikipedia
Assicurazioni Generali
Banca Lazard LLC
Amministratore e vicepresidente MedioBanca


5) Mauro Masi - EBREO
DIRETTORE DELLA RAI
Mauro Masi - Wikipedia
(...)
Di famiglia ebraica,[1] dopo avere conseguito nel 1977 a Roma la laurea in giurisprudenza con 110 e lode [/quote]
(...)


6) Ynon Kreiz - EBREO
Presidente e capo esecutivo di Endemol (tutta la programmazione Mediaset)
Endemol - Who we are - Management Board
(...)
Mr. Kreiz was born in Israel in 1965.
(...)


7) Giorgio van Straten - EBREO
Influente membro del Consiglio di Amministrazione della RAI.
Giorgio van Straten - Wikipedia
(...)
famiglia di origine ebreo-olandese dal 1811 a oggi.
(...)
membro del Consiglio di Amministrazione della RAI.

Nelle nostre università, non mancano i devoti "SAYANIM"


Un sayan (plurale "sayanim") è una persona lieta di servire israele, pur vivendo in uno Stato diverso da quello ebraico.

Pochi sanno che, nell'Università di Tel-Aviv vi è un immenso database, nel quale vengono, in eterno, schedati coloro i quali hanno parlato in modo non ossequioso delle "Stato" nazista di israele. Eccovelo:

http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism/index.html

Se loro fanno le loro liste, perché noi non dovremmo fare le nostre?

I sayanim nelle nostre università collaborano con l'intelligence israeliana, che ha, proprio nella più grande università dello "stato ebraico", il centro nevralgico della raccolta dati. Essi sono per questo da considerare persone potenzialmente pericolose. Ecco i loro nomi:


MEGHNAGI DAVID
Università Roma Tre, Full Member International Psychoanalytical Association (IPA)

Alam Khaled Fouad, Università di Trieste
Ascheri Mario, Università Roma Tre;
Bagella Michele, Università di Tor Vergata, Roma.
Baldassarri Mario, Università “La Sapienza” di Roma.
Basevi Giorgio, Università di Bologna.
Bassan Fiorella, Università “La Sapienza”, Roma.
Beato Fulvio, Università “La Sapienza”, Roma
Belelli Andrea, Università La Sapienza Roma.
Benagiano Giuseppe, Università “La Sapienza”, Roma.
Bernardini Francesca, Università di Pisa.
Biagini Furio, Universita` di Lecce.
Bordoni Manlio, Università “La Sapienza”, Roma.
Bosetti Giancarlo, Univ. di Tor Vergata, Roma.
Bravo Anna, Università di Torino.
Brawer Anna, Università di Torino.
Burgio Alberto, Università di Bologna
Cabib Elio, Università di Udine.
Caffiero Marina, Università “La Sapienza”, Roma.
Calboli Gualtiero, Università di Bologna.
Calimani Dario, Università di Venezia.
Calogero Francesco, Università “La Sapienza”, Roma.
Camiz Paolo, Università “La Sapienza”, Roma.
Campanella Luigi, Università di Napoli.
Campelli Enzo, Università “La Sapienza”, Roma…
Campos Boralevi Lea, Università degli Studi di Firenze.
Campos Emilio, Università di Bologna.
Canestri Jorge, Università Roma Tre.
Caparra Gianvittorio, Università “La Sapienza” Roma.
Capuzzo Dolcetta Roberto, Università “La Sapienza”, Roma.
Cayre Yvon, Università “La Sapienza”, Roma..
Ceccherini Pier Vittorio, Università “La Sapienza” Roma.
Cerulli Luciano, Università di Tor Vergata, Roma.
Cerutti Fusco Annarosa, Università “La Sapienza”, Roma.
Cipriani Roberto, Università Roma Tre.
Coen Giorgio, Università “La Sapienza”, Roma.
Colarizi Simona, Università “La Sapienza”, Roma.
Compagnoni Roberto, Università di Torino.
Consarelli Bruna, Università Roma Tre.
Contini Bruno, Università di Torino.
Corbellini Gilberto, Università di Roma “La Sapienza”.
Corradini Luciano, Università Roma Tre.
Corsetti Renato, Università di Roma “La Sapienza”.
Cremaschi Marco, Università Roma Tre.
Cristiani Marta, Università di Tor Vergata, Roma.
Cubelli Roberto, Università di Torino.
Dall'Aglio Giorgio, Università “La Sapienza” di Roma.
Della Cananea Giacinto, Università Federico II di Napoli.
D'Amato Marina, Università Roma Tre.
D'Antonio Mariano, Università Roma Tre.
De Arcangelis Giuseppe, Università di Bari.
De Concini Corrado, Università di Roma “La Sapienza”.
De Plato Giovanni, Università di Bologna.
Di Cesare Donatella, Università La Sapienza Roma.
Diamanti Ilvo, Università di Urbino.
Di Castro Carlo, Università La Sapienza Roma
Di Chio Giuseppe, Università di Torino.
Di Giulio Marco, Università di Firenze..
Di Porto Bruno, Università di Pisa.
Di Segni Silvia, Università Federico II di Napoli.
D'Ondero Franco, Università “La Sapienza”, Roma.
Donno Antonio, Università di Lecce.
Fargion Daniele, Università “La Sapienza”, Roma.
Fattori Marta, Università “La Sapienza”, Roma.
Ferrara Alessandro, Università di Tor Vergata, Roma.
Fieschi Cesare, Università “La Sapienza”, Roma.
Foa Anna, Università La Sapienza Roma.
Freschi Marino, Università Roma Tre.
Fuà Galli della Loggia Ernesto, Università di Perugia.
Galli della Loggia Ernesto, Università di Perugia.
Garrone Edoardo, Politecnico di Torino.
Giorcelli Cristina, Università di Roma Tre, Roma.
Giuliani Rita, Università“La Sapienza” di Roma.
Goglia Luigi, Università Roma Tre.
Gramigna Anita, Università di Ferrara.
Grilli di Cortona Pietro, Università Roma Tre.
Grutter Ghisi, Università Roma Tre.
Hassan Claudia, Università di Tor Vergata, Roma.
Ingrao Bruna, Università “La Sapienza”, Roma.
Israel Giorgio, Università La Sapienza Roma.
Lanchester Fulco, Università “La Sapienza” di Roma.
Lanciani Giulia, Università Roma Tre.
Leuzzi Maria Cristina, Università di Roma Tre.
Levi Fabio, Università di Torino.
Levi Raffaello, Politecnico di Torino.
Levi della Torre Stefano, Politecnico di Milano.
Levy Danielle, Università di Macerata.
Longo Nicola, Università di Chieti.
Luchetti Marcello, Università Roma Tre.
Machì Antonio, Università “La Sapienza”, Roma.
Maffettone Sebastiano, Università Luiss-Guido Carli.
Magnarelli Paola, Università di Macerata.
Mannheimer Renato, Università Bicocca di Milano
Manzocchi Stefano, Università di Perugia, Università Luiss-Guido Carli, Roma.
Maragliano Roberto, Università Roma Tre.
Marchetti Valerio, Università di Bologna.
Marietti Piero, Università La Sapienza Roma.
Marramao Giacomo, Università Roma Tre.
Martinelli Adriana, Università di Cassino.
Marzano Ferruccio, Università “La Sapienza”, Roma.
Mazzamuto Salvatore, Università Roma Tre.
Melloni Alberto, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.
Montani Pietro, Università “La Sapienza”, Roma.
Mordenti Raul, Università Tor Vergata di Roma.
Morrone Adele, Università “La Sapienza”, Roma.
Mortara Elèna, Università di Tor Vergata, Roma.
Mugnai Paolo, Università “La Sapienza” ,Roma.
Nelken David, Università di Macerata.
Nivarra Luca, Università di Palermo.
Nocifora Enzo, Università “La Sapienza”, Roma.
Novelli Giuseppe, Università Tor Vergata.
Oliverio Alberto, Università La Sapienza Roma
Oliverio Ferraris Anna, Università La Sapienza Roma.
Ottolenghi Emanuele, St. Antonys College Oxford, Inghilterra.
Ottolenghi Livia, Università La Sapienza Roma.
Pallottino Giovanni Vittorio, Università “La Sapienza”, Roma.
Pancera Carlo, Università di Ferrara.
Peppe Leo, Università Roma Tre..
Perfetti Francesco, Università Luiss-Guido Carli, Roma.
Picardi Nicola, Università di Chieti.
Piccione Vincenzo Antonio, Università Roma Tre.
Piga Gustavo, Università di Tor Vergata.
Pinelli Cesare, Università di Macerata.
Pinter Annalisa, Università di Ferrara.
Piperno Aldo, Università Degli studi di Napoli Federico II.
Pitzalis MariaVittoria, Università di Bari.
Pitzalis Mario, Università di Bari.
Pompejano Valeria, Università Roma Tre.
Pons Silvio, Università di Roma “Tor Vergata”.
Pontecorvo Clotilde, Università “La Sapienza”, Roma.
Prastaro Agostino, Università “La Sapienza”, Roma.
Procesi Lidia, Università Roma Tre.
Righetti Marco, Università di Ferrara.
Rossi Pinelli Orietta, Università “La Sapienza”, Roma.
Rusconi Gian Enrico, Università di Torino.
Saban Giacomo, Università “La Sapienza”, Roma.
Sacerdoti Giorgio, Università Bocconi di Milano
Salomoni Antonella, Università di Calabria.
Saraceno Sara, Università di Torino.
Sardoni Claudio, Università La Sapienza Roma.
Scaraffia Lucetta, Università “La Sapienza”, Roma.
Simone Raffaele, Università Roma Tre.
Sinigaglia Roberto, Università di Genova.
Sofia Francesca, Università di Bologna.
Somogyi Giovanni, Università “La Sapienza”, Roma.
Sonnino Eugenio, Università “La Sapienza”, Roma.
Spada Paolo, Università La Sapienza Roma.
Spizzichino Fabio, Università “La Sapienza”, Roma.
Stella Salvatore, Università di Chieti.
Tabusi Massimiliano, Università per stranieri di Perugia.
Tagliagambe Silvano, Università “La Sapienza”, Roma.
Teodori Massimo, Università di Perugia.
Tranfaglia Nicola, Università di Torino.
Trevese Dario, Università “La Sapienza”, Roma.
Trincia Francesco Saverio, Università “La Sapienza”, Roma.
Tucci Gianrocco, Università di Roma “La Sapienza”.
Veca Salvatore, Università di Pavia.
Veltri Giuseppe, Università di Halle-Wittenberg (Germania)
Vignuzzi Ugo, Università “La Sapienza”, Roma.
Violani Cristiano, Università “La Sapienza”, Roma..
Volli Ugo, Università di Torino.
Zaslavsky Victor, Università Luiss-Guido Carli, Roma
Zatelli Ida, Università di Firenze.
Zecchini Mirella, Università Roma Tre.


Naturalmente, non è sicuro che TUTTI coloro i quali vedete nella lista qui sopra siano sayanim, ma su di essi grava un ragionevole sospetto, visto che hanno collaborato attivamente con la lobby che ci ha infeudato.

Eccovi ora i complici volonterosi dell'antisemita (perché ferocemente anti-araba) Fiamma Nirenstein. Questi signori vogliono mettere il bavaglio ad Internet, usando pagine come questa come miserabile preteso. Si tratta di una lista interessante e rivelatrice:  

 • Fiamma Nirenstein (giornalista e deputato),
 • Giuliano Ferrara (direttore de Il Foglio),
 • Paolo Mieli (presidente Rcs Libri, ex direttore del Corriere della Sera: il “moderato” e “pensoso”, ha risposto all’appello dell’Ebreo Collettivo),
 • Angelo Pezzana (giornalista, informazionecorretta.com e Libero),
 • Ugo Volli (semiologo, Università di Torino),
 • Shmuel Trigano (professore, Universités à Paris X-Nanterre),
 • Giorgio Israel (Università La Sapienza),
 • Giulio Meotti (giornalista, Il Foglio),
 • Raffaele La Capria (scrittore),
 • Evgeny Kissin (pianist),
 • Gianni Vernetti (deputato, ex Sottosegretario agli Esteri),
 • Alain Ellkann with "Mitzva" book.Susanna Nirenstein (giornalista),
 • Peppino Caldarola (giornalista),
 • Alain Elkann (scrittore, consigliere Ministero Beni Culturali),
 • Carlo Panella (giornalista, Il Foglio),
 • Emanuele Ottolenghi (Senior Fellow, Foundation for the Defense of Democracies), Daniele Scalise (giornalista),
 • Giancarlo Loquenzi (Direttore, l’Occidentale),
 • Edoardo Tabasso (professore, Università di Firenze),
 • Leonardo Tirabassi (presidente Circolo dei Liberi Firenze, Fondazione Magna Carta),
 • Angelo Moscati (Presidente Benè Berith Giovani Italia),
 • Johanna Arbib (World Chairman Board of Trustees Keren Hayesod),
 • Giacomo Kahn (Direttore mensile Shalom),
 • Magdi Allam (parlamentare europeo),
 • Luigi Compagna (senatore),
 • David Cassuto (ex vicesindaco di Gerusalemme),
 • Riccardo Pacifici (presidente Comunità Ebraica di Roma),
 • Anita Friedman (Associazione Appuntamento a Gerusalemme),
 • Cecilia Nizza (Consigliere Comunità Ebraica Italiana, Gerusalemme),
 • Leone Paserman (presidente della fondazione Museo della Shoah di Roma),
 • Massimo Polledri (deputato),
 • Enrico Pianetta (deputato, Presidente Associazione parlamentare di amicizia Italia-Israele),
 • Alessandro Pagano (deputato),
 • Renato Farina (deputato, alle vostre autorità già noto come vostro agente Betulla),
 • Marco Zacchera (deputato),
 • Gennaro Malgieri (deputato),
 • Dore Gold (President, Jerusalem Center for Public Affairs, former Ambassador of Israel to the UN),
 • Norman Podhoretz (Writer, Editor-at-Large, Commentary Magazine),
 • Michael Ledeen (Freedom Scholar, Foundation for Defense of Democracies, già “persona non grata” in Italia),
 • Barbara Ledeen (senior advisor, The Israel Project: moglie di Michael),
 • Phyllis Chesler (Emerita Professor of Psychology and Women’s Studies, City University of New York),
 • Nina Rosenwald (Editor-in-Chief, www.hudson-ny.org ),
 • Harold Rhode (esperto di Medioriente, ex Pentagono)
 • Caroline Glick (editorialista, Jerusalem Post),
 • Rafael Bardaji (Foreign Policy director, FAES Foundation),
 • Raffaele Sassun (Presidente Keren Kayemeth LeIsrael Italia),
 • Max Singer (a founder and Senior Fellow, Hudson Institute),
 • George and Annabelle Weidenfeld (President, Institute for Strategic Dialogue),
 • Anna Borioni, (associazione Appuntamento a Gerusalemme),
 • Efraim Inbar (Director, Begin-Sadat Center for Strategic Studies),
 • Zvi Mazel (former Ambassador of Israel to Egypt and Sweden),
 • George Jochnowitz (Professor emeritus of Linguistics, College of Staten Island)
COSTORO SONO ATTIVISTI DELL '
"Unione delle Comunità Ebraiche Italiane" UNA DELLE ORGANIZZAZIONI SIONISTE PIU' ESTREMISTE FRA QUELLE CHE INTRUPPANO GLI EBREI ITALIANINella lista internazionale appaiono anche nomi italiani, come la famiglia Elkan, Carlo De Benedetti, Franco Bernabè, Antoine Bernheim.

Poi, tra i giornalisti, Paolo Mieli, Clemente Mimun, Enrico Mentana, Gad Lerner, Corrado Augias. Il forum non manca di ricordare "l'influenza sionista nei media italiani" di scrittori come Roberto Saviano e Susanna Tamaro, così come di David Sassoli, Renato Mannheimer, Lorenzo Cremonesi, Maurizio Molinari, tra gli altri. Presenti, nella lista, anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i più noti, tra quelli citati, Alessandro Haber, Luca Barbareschi, Arnoldo Foà, Joele Dix, Franca Valeri, Claudio Amendola.

La discussione è quella sul "giudaismo internazionale" e la premessa di chi l'alimenta è tutta un programma: "Vorrei parlare del potere che i Giudei hanno acquisito in campo economico, descrivendo la situazione in nelle varie nazioni del mondo". E infatti l'analisi comincia con l'estero, il fondo Monetario Internazionale e la Federal Reserve tra gli altri.


   Kissinger e John Elkann
 
 


۹۳/۰۹/۰۱

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">