پایگاه تحلیلی رصد / پس از توافق یا جمع بندی هسته ای ایران  و ۱+۵ پرسشی که مطرح بوده است تایید این امر توسط نهادهای ایرانی و آمریکایی بوده است. در همین راستا در هفته های گذشته منافع و مضرات این تایید توسط مجلس و نهادهای دیگر در ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این گفتگو با دکتر مهدی مطهرنیا، آینده پژوه سیاسی و محمد حسن قدیری ابیانه سفر پیشین ایران در همین رابطه است.