به گزارش خبرنگار ایرنا در آمل، ‘ محمدحسن قدیری ابیانه’، روزجمعه در یادواره ۲۰ شهید روستای ‘ اجبارکلا’ از توابع بخش دشت سر آمل افزود: اگر خواهان امنیت و تقویت آن در کشور هستیم، باید یادواره شهدا را جهانی کرده و زندگی نامه آنان نیز منتشر شود.